Skip to main content

Full text of "S'ina sapa wocekiye taeyanpaha = Catholic Sioux herald"

See other formats


ftUftCAU Of - 
MKHICAN CTMMOt0eV« 

1911 
/O.L. XV. XJ. JANUARY 15. ion. 50 cents a year. Published Monthly, at St. Michaels. Fort Totten. P. ().. X. Dakota. 

KNTERED AS SECOND CLAPS M ATTEli AT THE POST-OFE1CK AT FORT TOTTEN. X. DAK. OWAXCAYA WO IWXIX 

CAxNKAHOXPAPI ETANHAN 
HIXHPAYA. 
Fred McGraith Grand Forks 
etanhan, ataya t'anyan sdonyapi 
kin he wak-pa opta cannaronpapi 
kin opta u unk*an ohinrpaye qa 
sicaya kionniyao. hahu tonaken 
kawega qa unkina. oSicaya- kte 
seeoeca 

TOM TAPI. 
St. Paul, Dec. 30. Heehan ti- 
pi wan ide qa timahen onpi kin 
tansagtapi qa owanyeye etanhan 
karohiyuiciyapi qa torn tap! 
Winyan wan rurnaga, yamni is 
nina Kionnipi. Mazaska kekto- 
pawinge wikcemna nom sam ke- 
ktopawinge zaptan iyawa wa- 
rurnaga. 

WAMANON WICASTA MA- 
ZASKA OTA MANUPI. 
. -Dennisonj 111. Dec. 30 ehan 
Dow otonwe kin en mazasna tipi 
wan en wamanon wicasta maza- 
ska kektopawinge yamni manoa- 
pi; mazaska opiye kin napopyapi. SIHA IYUTAPI OPAWINGE 
ZAPTAN HINHPAYA. 
Paris, Dec. 30. heehan akicita 
itancan wan, Decanmont eciyapi 
on kinyanpi ohna sihaiyutapi 
opawinge sanpa wikcemna za- 
ptan hehanyan ohna kinyan econ- 
han etanhan hinrpaya qa sicaya 
kionniyan. Bolton, England, Dec. 30, hee- 
han maka mahen cardi oqe ekta 
napopa qa wicasta 300 cardi qapi 
kin owasin maka aoksahanpi qa 
maka mahen iyayapi. Wanapope 
kin makaiyutapi ota ohomni na- 
ronpi, MAKAGANCAN. 
Athens. Dec. 30, Greece mako- 
[ ce ekta linikacancan qa otonwe 
ota ihangya qa wicasta kektopa- 
winge ota ticona iyayapi. 

Oyate qeya Japs ewicakiyapi 
pteptecena heea wan miniwanca 
wita ekta Manilla eciyapi Inn 
ekta Tunkansina okicr/.e war. a. tfj- 
wa kin napopyapi kta narman 
skanpi. tuka akicita itancan 
sdonyapi qa Jap ewicakiyapi he- 
ca ti wan ohna taku mini mahen 
eonpapi qa puzatanhan wakanhdi 
on napopyapi ecee kin heca ota 
ti en iyeyapi qe nakun yuzapi; 
token ken econpi kta owapi ko 
wanon iyeyapi. 

KATA HDIHPAYA. 
Boston. Mass. Dec. 29, wicasta 
wan owote tipi wan en i qa James 
E. Allen eya caje oiciwa, kajuju 
sni kinhde wacin tuka anaptapi. 
Unkan wankan tipi itopa kin he- 
ciyatanhan kinhde wacin tuka 
kata hdirpaya. Sicanyopiye ki- 
yutantanpi unkan Charles P. 
Neenzo eciyapi qa decana akicita 
ayustan wowapi wan yuha. 

Indianapolis, Ind. Dec. 26.— 
Heehan tipi wan ide qa H. Hel- 
lermeyer tawicu timahen on qa 
ikikcu kta timahen iyaya. Non- 
pa akihde tipi ide kin timahen i 
qa cinca zaptanpi tuka owasin 
zaniyan iwicakikcu: iyamni kin 
he tawicu hduwe i tuka can tan- 
ka wan ide qa aoksahe qa kte; 
he econhan tawicu kin owanye 
etanhan ipsice qa niiciya. ITALY EKTA IDE. 
Massina, Italy, Dec. 30 heehan 
tipi ota ide qa mazaska woyawa 
tanka wanji iyawa warurnaga. 
Kitanse kasnipi. WOOXSPE TANYAN ONSPF. 

Akicita wan akiciia ayustan 
q a h u n ku ekta h u i . An pet u wa - 
kan. 

"Cekiya unye kte,"' liunku kin 
eya. 

■*Ena. ito ahitonwan wo, mako- 
ce ataya owamani, qa wamdaka; 
otonwe eistina en yaonpi Km he 
taku sdonwaye kin iyecen. sdon- 
yayapi sni; hecen wanna oyaka- 
rniga, wakan waste cewakiye kta 
awacanmin sni." eya. 

"Hinna cins, Wakan tanka ya- 
cin sni wanmdaka; Paris otonwe 
qa makoca' ataya wandake cin 
wanbdaka." 

"Tuka ina hena idukcan qa 
hehan epa: Taku mahiyahde kte 
sni, taku iyahdepi kta yustanpi 
ehantanhans; hecen ituya Wa- 
kantanka wakidapi qa nagiyeya 
yankepica sni,'" eya. 

Hunku isnana cekiye iyaya. 
Hdi qehan wiyotanhan waspan.ye 
sni. Akicita qon he wotapi iye- 
han hdi tuka taku spayanpi sni 
nakuns cetipi sni, wanyaka. 

''Ina, otonweta owote tipi ekta 
wiyotanhan waonte kta he?', eya. 

"Hiya," eya. 

'■Tuka ecin takuna spanyaye 
sni!'" eya. 

"Cins. widukcan kin heon wi- 
ksam mayaye. Nakahar kepe, 
tuwes nagiyeiciya yanke ca? 
Micinca kin owote tanka wan ki- 
ciyanka hecen tokesta hen ope 
kte, epe. Hehan he konzapi yu- 
stanpi sni ehantanhans, hece- 
hnana kes on kte; qa woonspe 
kin de yapiya omaspe." 

Cinca kin w r oonspe kin token 
ke okarnige qa heya: "Ina, wa- (spanyan wo; tokata anpetuwa- 
kan kinlian cekiye onye kta." 

HE SD0NUNYANPI UNKANS. Otonwe wan en wicasta wan 
on unkan waniyetu tonakecaecen 
wowijica ota yuha. Kanqawa- 
sake sni aya, qa oihanke tawa kin 
wan^a ikfyena sdonca. Wamye- - 
tu aya unkan takuwicaye kin wo- 
wapi wicaqu, qa osni qa woaki- 
ran kin hena etanhan kakije kte 
sni e okiyapi kta wicakida. 

Anpetu ota kapa esta takoda- 
wicaya taRu icewicakiye qon 
wanjina naronpi sni; unkan ton- 
janku wan heceena onsika rtani 
on qa wakamna kin on mazaska 
wikcemna zaptan mnayan, unkan 
hena yekiya, Tuka de iyecana 
ohakam wicarcana kin he wijica 
qa ta. Tunjanku waonsida kin 
on mazaska kektopawinge wikce- 
mna-nom §20,000-00 yuheqon he 
ecehna tonjanku airpeya. De 
takuwicaye kin naronpi unkan 
heyapi: "Oh, he sdononyanpi 
unkans, ; " eyapi. 

De iyecen marpiya en wicasta- 
yatapi kin onkokiranpi ecee: 
Wowijice owihanke wanica qa 
maka akan taku owasin lye tu- 
kte ohna cin eca wa wicaqu ecee. 
Tuka wowijice owihanke sni kin 
hena wicaqu sni ecen ito hena 
yuhapi kta iyececa hecinhan he- 
on wicayukcan ecee. Unkiyutapi 
kta on Itancan unkitawapi kin 
Yutapiwakan en owanyake cisti- 
na on ihdutanin, oiciya okihi sni 
onsiya tanin. Ito de iyecen 
onkeyapi kta uncinpi kte sni, 
"He, he, he! he sdonwaya un- 
kans!" SlNASAPA WOCEKIYE TAEYANPAHA JANUARY 15. 1911. SlN'ASAPA WOCEKIYE TaEYANPAHA. 

HEV. JEROME HUNT. O. S. P.. 
PUBLISHER anc PROPRIETOR. h OBT TOTTEX. North Dakota. JANUARY 15, 1911. FJBST SUNDAY AFTER 
EPIPHANY. 

WOCEKIYE WICITEOWAPI 
TIWAHE EN OTKEYAPI KIN. 

" 'Atewaye cin wicoran tawa kin 
he ito owecipe kta kecannipi siii 
he?"— Luke ii. 49. kta; taku wanunyakapi unkoki- 
hipi sni kin kiksuye unyanpi kta: 
wicataircan kin etanhan wicatan- 
can sni ekta. Heon etanhan oto- 
kahe ekta Christ ihakam yapi 
kin Wanikiya wakan kin iteoka- 
gapi, nakun Wakantanka Hun : 
ku, qa ohnihdepi kin iteowicaka- 
gapi; tuktekten nakuns wacin- 
yanpi woonspe kin iteokagapi 
l r utapiwakan woonspe kin. Wj- 
cite owapi owanyake kin on cin- wieasta okitaninpi. unkihunka- 
kepi, unkicincapi, qa uukitaku- 
yepi ite owapi otkeunyanpiecee; 
nakun. es, tuktekten tipi wanji 
gji wicite owapi owanyake sica 
kes otkeyapi ecee. Tuka Wa- 
kantanka Wanikiya unkitawapi 
qa cansusbeca kagapi on unnipi 
kin hee — Wanikiya ihakam yapi 
kin ite okagapi decece kin hena 
tiwahe tawapi kin en otkeyapi 
kta istecapi kta iyececa he? Hi- pi, qa cantepi kin Wakantanka ya. Tuwe cansusbeca akan oka- 
wanyagpica sni kin qa wowica- j tanpi kin, he oyate- wicitokab 
ke wicakiyuotanin kin . ektakiya wacinyanpi kpazo kte cin kokipe 
connahcle adiyapi kin iyececa. ! kinhan he Christ ihakam ya 
Tipiwakan en wocekiye wicite (Christian) caje yuhe kta iyehan- 
4 "Atewaye wicoran tawa kin owapi otkeyapi qa en taku wakan tu sni; qa tiwahe hecapi kin hena owecipe kta kecannipi sni he?'*. 

Wicoie kin dena Jesus Hunku 

Mary eciya, he iyokisinya odepi, 

unkan tukten ounye kta cin kin 

he tipiwakan Wakantanka ti en 

ounye kta cin e hecen okarniga. 

Tuka wakan W T anikiye kin Jeru- kamya wicakapi kin tiwahe ta- sdonwaya. Qa he en tipi sica 

salem tipiwakan kin cante eciya- 1 wapi kin he Wakantanka ti iye- 'wan itokam han, qa he tiyopa 

tanhan wastedaka; wowakan cece hdawapi, qa ite okagapi kin kin iwankam cansusbeca wan 

ohnayan canze qa anpetu wan en hena on Christ ihakamya tipi kin tanka otke. Tipi teca yuhe kin 

ohna wopeton yukan tuka tan- j en nagi iwasakapi kte kin kiksu- ti hunkake kin tapi kin hehan ku owihanke wanice kin hena en 
etonwanpi onspepi kta: hecen ti- 
wahe tona cansusbeca ie kin de 
okarnigapi qa he ohnayan nipi 
kin hena tiwahe tawapi kin tipi 
wakan kicagapi, qa Wakantanka 
woyawaste wicaqu kta. Hecen 
tipi oyanke en cansusbeca otke 
qa oistinma tipi kin is etanhan 
Wakantanka etkiya auwicayekin 
he iyecen. wicasta wakanpi 
(Saints) ire owicakagapi kin ia 
okihipi sni esta, wicoie wasteste, 
qa iwakisagiciyapi, qa on taku 
waste econpi qa taku sica etan- 
han ihdutokanpi on okihipi kta. 
Ho itos St. Joseph ite okagapi 
kin he unkicupi kta. He tiwahe 
en wicaatkuku ohinni on kin on- 
speunkiyapi. Qa tiwahe en onpi 
kin owas en itancan qa awanwi- 
cayake kin he onspeunkiyapi sni kan kasaksak iyewicaya, qa ake y e wicaya. 
.^Jerusalem taku wakan i3 T opeye 
? .kta on ihangyapi kte kin tipiwa- 
: kan kin ko ope kte kin heonace- tawicuton qa tipi tanni kin he Christ ihakam yapi mitakodapi yubdeca qa teca wan kaga. Wi- 
tipi nitawapi tipi oyanke nitawa- "casta ota heciyapi: i- Tipi tanni 
pi kin hen cansusbeca he kta en cansusbeca wan otke kin he 
ya. Hecen unkis eya, nakun Wa- iyececa. Cansusbeca kin he iyacu qa tipi teca tiyopa kin 
nikiya unkitawapi kin oran kin Sinasapa opapi Christ ihakam iwankam otkeyaye kte sni nace- 
iyecen econqonpi kta, qa Ateun- ' yapi taninyan wowicada tawa ca - owanyanke tanyan kte sni." 
yacDi taku tawa kin hena unyu- ohdaka on kpazopi kin -ee. heon Wicasta kin de token waavuDta 
hapi kta, qa hecen tipiwakan tipi oyanke nitawa en cansusbeca he? ''Cansusbeca kagapi kin he 
Wakantanka ti kin he wasfeun- , otkeyapi kinhan, he oyate itokam ihukuya mihunkakepi kin nipi qa 
dakapi kta; qa tukten en ounon- wowicada yahdaotaninon yakpa- -^tanipi, qa on Wakantanka wica- 
yanpi wasteundakapi kta iyecece zo kin ee, qa tipi hen tona onpi yawaste, qa on wijicapi, heon 
kin he tipiwakan kin hetu kta : kin hena ocowasin wocekiye (Ca- ! etanhan mija iyecen tiwahe mi- 
iyececa. Tuka anpetuwakan oki- ' tholics) Sinasapa wocekiye heca tawa orn ecamon kta. Cansusbe 
tahena kin hena en wicoran un- opapi e sdonyapi kta. Uncantepi ca kagapi kin de ihukuya unnroi 
yuhapi on oape wanji is nonpa mahen eceena wowicada onyanpi qa rtaunnipi kta. hecen ti tanni ohddapi, enakiyapi esta tiwahe (Catholic) Sinasapa wocekiye ca- 

tawapi kin en ake iyecen econpi. je kin yuhapi kta iyececapi sni. 

Tiwahe en wiciteowapi otseyapi Wanikiya ihakam yapi mitako- 

kin he wanakaja wicoran, tukte dapi, maga wan cokaya tipi wan 

tanhan Christ ihakamya icagapi decana yustanpi qa wicastayata- Ihe? Qa St. Joseph iyecen mni- 

kin hetanhan, ecin Christ iha- pi ti iyecen okitaninyan han e | henyan tiwahe en tona onpi kin 

nagipi ko owasin awanwicaya- 
kapi sni he? Qa Mary ite oka- 
gapi kin? Inawicayapi kin de 
etanhan taku onspepi kte sni he? 
Mary he inawicayapi kin owasin 
wicisanpa maka akan Inawica- 
yapi kin oranpi kte sni iyecece 
sni he? Mary ite okagapi kin 
inawicayapi, cincapi kin hena 
wowaste tawapi kin eepi qa hena 
Wakantanka w a wicaqu, heon 
Wakantanka en icarwicayapi qa 
kici onpi kta onspewicakiye sni 
he? Qa nakun Mary ite okagapi 
otkeyapi kin on inawicayapi kin 
wokakije owasin waditagya hdu- 
hapi kta qa Christ ihakamya wi- 
caka heca onspewicakiye- sni he? 
Qa siceca kin is skaya onpi qa 
waanagoptanpi. wakasote sni, 
wocekiye awacinpi, qa Wakan- 
tanka kokipapi. womniheca, he- 
na Wanikiya, qa wicasta wakanpi 
(saints) wicayuhe kin iteokagapi 
tiwahe otkeyapi en onspewicaki- 
ye sni he? Inawicayapi kin cin- kin ohna Wakantanka toyawaste 
tawa kin on unkiyuskinpi qon, 
tipi teca kin en ake iyecece kta." 
Qa ne wowicake, Wakantanka 
toyawaste tiwahe kin he en on. kin dehanyan tiwa e km he wi- 

cakici on. ; 

Hecen wicasta tona cansusbeca ecen tipiwakan en unyankapi kte kin henana kte sni; tuka nakun 
qa wokicanpte, woiyaksape, wo- isanpa oyate wicitokam wacm- 
wasake iceunnkiyapi kte kin un- yanpi untrpazopi kta, qatohinni- 
koidhipi sni, heon Christ ihakam- ' na on unkistecapi kte sni. Wa- 
ya unmnihecapi qa tiwahe en tipi nikiya untutawapi kin heya: 
wakan Wakantanka ti iyecen un- ! '"Tuwe wicasta wicitokam oma- 
kaga unwacinpi; hecen Ateun- yake kinhan, he Atewaye marpi- 
yanpi taku tawa kin unyuhe un- ' ya en yanke kin he itokam omda- 
wacinoi kta. Tuka tokenken ti- ! ke kta; tuka tuwe wicasta wici- 
wahe en Wakantanka ti iyecen ( tokam Miye on istece idnhan, he kagapi kin ihukuya nipi qa rta- 
unsagapi unkokihipi kta he? Atewaya marpiya en yanke kin ' nipi kinhan tiwahe tawapi kin en 
, Amdupte kta: De taku on econ- itokam on imastece kta." Hecen 1 Wakantanka toyawaste kin avd- 
qoapi kte kin he wocekiye wicite ito tiwahe unkitawapi kin en can- cahdihe kta. Hecece kinhan ti- 
owapi tiwahe en unyuhapi kta. susbeca kin yuonihanyan unki- wahe etanhanpi kin wanji tohan 
.Anpetu de wo wahokonkiye kin ' hdepi kta, + qa Sinasapa wocekiye can&usbeca kin etkiya etonwe 
eciyatanhan unkiyuwicakapi. j (Catholic) wowicada unyuhapi kirihan Wakantanka cekiyapi kte 
Wicasta kin he, tancan qa na- kin oyate owasin wicitokab tanin- kin onspewica'kiye kta, qa tohan 
gi wan iyahna yuha, heon taku yan qa wicakeya unkohdakapi woakipe en on kinhan Wakantan- 
wanyagpica sni okagapi, woce- 1 kta! Qa is untipi kin en cansu- ka en wowacinye yuhapi kta; to- 
kiye wiciteowapi yuhe kta iyece- 1 sbeca otkeunyanpi unkistecapi han woakipa waste iyeyapi esta 
ca. Taku wanyag pica kin heon qa tukte en wanyakapi kte iye- on iwaranicidapi kte sni; taku 
unkitawacinpi kin taku wanyag cece sni kinhan en otkeyapi kta maka akantu henana en tanyan wanyangpica onnayan on, oapelcapi kin wocekiye eciyatanhan qa wicasta wakanpi ' ite owapi 
otkeyapi kin etanhan onwowica- 
kiyapi kte sni he? Haw, Wani- 
kiya qa wicasta wakanpi iteowi- 
cawapi kin hena on tiwahe en ti- 
piwakan kagapi okihipi, hecen 
Wakantanka toyawaste kin wi- 
caqu kta qa nakun tona tiwahe 
etanhanpi kin ko owasin. 

Ecin eqes wicite owapi kin iya- 
tanyena tiwahe kin waste wica- 
kage kte sni; token econpi kta 
nakaha kepe kin he ohna eceena 
— ohna ihduhapi kinhan iwastepi 
kta. Tuka tiwahe en Wanikiya 
qa wicasta wakanpi ite okagapi pica sni kin ekta wacinyeunyanpi he? Untipi kin timahen oksan etowanpi kte sni, tuka nakun ta- otkeyapi kta istecapi ehantan- SINASAPA WOCEKIYE TAEYA? PAHA JANUARY 1.5, 1911. hans wa,ncak ees yurpapi waste. | 
Kinhan behan tohin owote tipi 
hde wan eeonqonhe iyecenecon- 
qonpi kta. Anpetu wan en wi- 
casta tonaken owote tipi en ipi 
wohdaka yukan wicoie siksica 
eya yui-ran. Owote tipi yuhe kin 
ia yake kin naron qeban cansu- 
sbeca wan otkeye qon yurpa, qa 
been decen owapi: "O Itancan, 
detenhan tokan hiyu wo, wicasta 
dececapi wicakici nanke kta iye- 
ce.ee sni!" Cansusbeca kin tion- 
man ekta eotkeya. Unkan wanca- 
hnana wie^ta siksicaya ia yuke 
qonayastan iyeyapi, qa ake toka- 
ti hecekcm wicoie onpi kte kin- 
ban owote tipi tokan yapikte he 
sdonyapi, Hecen mitakodapi, to- 
na akihde tipi onkitawapi kin 
etanban cansusbeca kin unyu- 
rpapi qa heunkeyapi kta iyececa 
he? ''Oltancan, detanhan to'^an 
hiyu wo. wicasta deceea w T icakici 
yaon kta iyecece sni!"' Tukato- 
han cansusbeca otkeyapi qa ihu- 
kuya onpi kinhan. cLe kiksuyapi 
kta kinhan wartanipi kte sn'; he- 
cen cansusbeca kin he wawiyu- 
tanyan qa woartani etanhan nai- 
cijin^wicaya okihi kta, kinhan ti- 
wahe kin skaya onpi qa Wakan - 
tanka ti kin (tipiwakan) kin iye- 
ecce kta. 

Europe makoce kin ekta tutke 
ekten tipi wanji tioise wanji 
" Wakantanka tiipatanhan tawa," 
eya castonpi ecee, qa he utuhu 
tukte iyotan tanka kin he onpi 
ecee. Tohan can kin de ecen 
ehdepi kta eca, canka jipa itancan 
kin heya ecee, "Wapaha hdusdo- 
ka po, 'Ateyapi marpiya ekta 
nanke cin,' ; ' yamni akihde eyapi 
ecee. 

Tohan tipi kin yustanpiqa taku 
owasin ecen ehnakapi kin hehan 
tiipatanhan eyapi kin hen can- 
susbeca qa akan wosnapi cistina 
kagapi qa en wicasta wakanpi 
(saints) iteowapi ko ehnakapi 
ecee. Heon "Wakantanka tiipa- 
tanhan tawa," eyapi kin on he- 
yapi. Hecen tiwahe kin en ti- 
woksan oun tokca iteowapi otke- 
yapi kin oh maka akan eceena on 
ite temnipi qa tapi kte sni tuka 
nakun taku wanka'non kin on rta- 
nipi kta. 

Hecen mitakodapi, ito tiwahe 
unkitawapi kin Wakantanka tii- 
patanhan tawa kin unyuhapi kta; 
hecen takuiyotan wasaka tiipa- 
tan onyanpi kta heeinhan cansu- 
sbeca kin nee kta; tiwahe en yu- 
onihanyan unhduhapi kta! Can- 
susbeca kin he wacinyanpi tiwa- 
he en on oicihdakapi kin he e 
heeinhan, qa on waawacinye qa cekiye wicaya heeinhan qa on 
hoksin icar kiyapi qa mnihenwi- 
cakiyapi heeinhan. wicite kagapi 
Kin a waste kta on otkeyapi he- 
ceena sni tuka nena wicacante 
ekta awacin kta, qa token kapi 
kin ecen oran owieapapi kinhan 
awicakehan tiwane tdn he Wa- 
kantanka tiipatannan tawa kin 
ahde han. qa he tipi wakan Wa- 
kantanka ti; qa tiwahe kin heon 
Wanikiya toie wan ohna eyapi 
kta. "Tukten nom, yamni mi- 
caje on mniciyapi kinhan, hen 
wicacokaya waon kta.'" Amen. 
Rev. A- A. ' 
(Translated from the Sermons 
of the Cure of Ars. 

BRITTON, S. D. 
Dec. 16, 1910. 
Sisseton etanhan. 
Conkicakse etanhan yesipi 
Sisseton en Sinasapa opa unpi 
kin en wanwicayag sipi. Sisse- 
ton sinasapa wan awanwicayake 
he hen Dakota Sinasapa woceki- 
ye opa onpi kin nagipi kin on 
Rev. Pev. Ambrose Mattingly, 
O. S. B, Conkicakse oyanke etan- 
han kin kicopi. Hanyetu cekj.-' 
yapi kta wanna ikiyena hehan 
sinasapa opa cahtepi kin hcksi- 
yopa Wanikiya kin ikiyena oapi 
cinpi qa makata wicoran wohna- 
ye etanhan ihdutokanpi cinpi, 
qa Taku owasin Kage way u wa- 
ste kin wakicanpta, qa anpetu 
wiconi owihanke wanice wic'a- 
qu ecee kin cante en yuhapi 
cinpi. Wicanagi tipi kin oyanke 
en etonwe pica. Hoksiyopa Wa- 
nikiyn kin en u kta iyecece cin 
he ihduhkuya, wicakeya woarta- 
ni onkohdakapi kta, qa icimana 
Wakantanka iyokipi sni unyanpi 
kte sni, sutaya uniciconzapi kta. 
Wicasta wakan kin de token kapi 
kin wowicake kin sdonye qa on 
awacin on qa on Dakota waste 
wicayuhe kin wicanagi i waste 
kte kin iwanwicayaka qa Conki- 
cakse en wicasta wakan on kin 
he okiye icisi hecen Dakota 
awanwicayake kin woartani tan- 
yan ohdakapi kta on kico. Heon 
etanhan Father Ambrose yewi- 
casipi wonmiheca on iyowinyan 
qa heon Dakota awanwicayake 
kin wicanagi iyuskinwicaye kin 
heon piwicakicida ecin hanyetu 
wacekiyapi wowiyuskin cante kin 
ojunwicaye, qa woartani erpeye- 
wicaye qa on marpiyatanhan w r o- 
yawaste Wanikiya Hoksiyopa 
ahi kte kin iyakieuya icupi qa 
yuhe wicaya. Mdokehanna Sis- 
seton en Dakota Sinasapa opapi kin en tohan wicoran iyozi ke- 
cinhan usipi qa anpetu tona ecen 
wicoran ekihnakapi qa Wakan- 
tanka qa nagipi kin on waeconpi 
kta uncinpi tuka, qa heon tona 
Eyanpaha yawapi kin aWacinyan 
wocekiye on unkiksuyapi kta un- 
nicidapi; hecece cinhan Wakan- 
tanka iyotan wasake kin wicoran 
de yawuste kta, kinhan on Da- 
kota nagipi kin iwastepi kta. 

Wicasta wakan unyakonpi kin 
yewicasipi on unkomanipi kin 
tukte etu kasta Dakota waste 
wanjigji miniawicakastanpi qa 
hena wicasa wakan yewicasipi, 
Bishop Marty qais Monsignor 
Ravaux econpi iyewicaonyanpi 
ecee. Qa hena wanjigji woecon 
wakan tawapi kin akiktonjapi, 
qa nakun Wakantanka qa woo- 
wotanna kin etanhan nunnipi. 
Apa woyasice qa is paganpi wi- 
coran kin iyowinkiyapi sni wo 
wapi wakan en token ke ohna, 
tuka apa is Wakantanka cona 
okariyayapi qa wasicu witkoko- 
ka taku wakan wicada snietkiya 
iyayapi qa w T owicake iyotan kin 
Wakantanka wicakage kin he 
lye sdoncapi kte, wastedakapi 
kte, qa heeeedan on owihanke 
wanin wowiyuskin yuhapi kta. 
Hecen ito owasin cekiya po, he- 
Wakantanka qa Tawocekiye kin 
owasin en u kta. 

Wicakeya 
Edward M„ Loft us. 

STANDING ROCK AGENCY, 

N. D. Nov. 6, 1910. 

Mazaska awanyaka wanjina 
womnaye dena kicunpi. 

Joseph Gates * $ -25 

John Gates 25 

Thomas Matoska 1 00 

George Halsey 25 

S. Halsey 25 

Luke Isnawakuwa 25 

John Wanbdigi 50 

John Isnacajeyatapi 1 00 

Tatankamaza 25 

Chas Halsey 25 

John Bdotahukan 5 00 

Francis Cetankokipapi 25 

N. Cetankokipapi 25 

Wahacankay^pi 25 

Wanbdiyuha 25 

John ^ungmanon 50 

B. Perru 23 

Tatedutana 25 

Tasunkekinyan 25 

H. Keep Eagle 20 

Wiicuwa 25 

Orantopawin 50 

Wakinyanwatakpe 30 
Wapahaonwahokonkiyewin 1 00 

Wanbdiwicaquwin 1 00 Akicitanajin - 50 

Owasin nape ciyuzape do. 
Thmas F. White Bear. STANDING ROCK, N. D. 
Jan 2, 1911. 
Mitakodapi. 

Mazaskaa wanyanka 
wanjina en de hanhepi en Omaka 
Teca womnaye wanji wakaga qa 
dena nipi kin heon pikidapi ija 
omakiyapi. 

S. Lafrombois 25 

Louisa Ohitiwin 50 

Jno Spotted Elk ^5 Luke Speak Walking 


25 


Herbert Keep Eagle 


25 


Frank Bull Head 


25 


Jno Bullhead 


10 


Kills Crow 


25 


Peter Has Holy 


25 


Jessie Pleets 


50 


Mammie Pleets 


50 


Oranyukena 


15 


Wiyakawicaqu 


10 


Joseph Matoit'ekdega 


25 


John Nicawicaqu 


25 


Cantekuwapi 


25 


Tasunkehiyoonpiwin 


25 


Charging Tnunder 


23 


Kill Al - 


25 


Moses Brave 


25 


John Wanbdigi 


25 


Robert Brave 


•50 


Engene Redhorse 


25 


Maggie 
Joseph ;; 


25 


Chase Red Horse 


25 


Fred Brave- 


25 


Susan Brave 


25 


J. H. Treetop 


10 


Wasubogawin 


1 00 


Frank Good Cloud 


25 


Chas B. Plenty 


25 


Agatha Buffalobop 


r5 


Melda 


25 


Fred Brave 


25 


Itancanahdiwin 


25 


Nellie Chasing Bear 


25 


Louisa S. H. Bull 


25 


Joe Brings Water 


10 


Orantopawin 


50 


Matoska 


50 Mitakodapi, ow T asin St. Joseph 
qa St. Mary Omaka Teca zani- 
yan onhipi heon nape eiyuzapi. 
Thos, F. White Bear. MAZASKA AWANYAA 
WANJINA. 
Thomas White Bear $15-00 
Wanna ataya $523-14 Tuwe onsikapi wawicaqu kin 
he tohin) d yuwarpanica kte sni. 
Qa wamanonpi kin on -wiwicaji- 
ca kte sni. SlNASAPA WOCEKIYE TAEYAFPAHA JANUARY 15, 1911. Miniawicakastanpi. 
Fort Totten. 

Nov. 27, 1910, Stephen, born 
Nov. 12. 1910, son of Joe Gray 
Wind and Lily Mibebeya 

Dec. 4, Mathilda, born Nov. 
12. 1910, daughter of Antoin 
Langer and Josephine Sherman. 

Dec. 4, William Stephen, born 
Nov. 18, 1910, son of George 
Brown and Mary Irena Waranzi- 
win. 

Dec. 10, Annie, born Oct. 8, 
1910, daughter of Charles Maza- 
kahomni and Emma Oyewanya- 
kupiwin. 

Jan. 1, Leo, born Dec. 28, '10, 
soi of Lenoir and Aclele Mau- 
Unterre. Agnes Sarah Winyanwaste, 
lion a tawicu. waniyetu 49. 

Ho hena wocekiye nitawapi el 
wicayeksuyapi wacin ye. 

Iyuha cantewasteya nape ci- 
yuzapi. 

' Rose Fire Cloud. WICATA. 
Fort Totten, N. D. 

Nov. 16, Grace, 2 years old. 
(Ohippeway) daughter of Frank 
Mankwan. 

Nov. 24, Simon Court. 

Dec. 7, Joseph, 8 years old, 
son of Sunkakanduta. 

Dec. 5, Louisa, 11 months old, 
daughter of Andrew Siyaka and 
Annie Gray Wind. Dec. 3l, Alek Demarce. FARM SCHOOL, 

Fort Yates, N, D. 
Dec. 30, 1810. 

Oct. 23, heehan St. Mary oko- 
lakiciye aphciyapi na lena oitan- 
canpi. 

Annie Oyegiwin itancan. 
Maura Fire Cloud okihe. 
Rose Fire Cloud wowapi kaga. 
Frances Naonkewin mazaska aw. 
Sallie Eia.' a waste win wapaha yu- 
ha. Ctaherine Toyate waste win 
na Mary Wicincalahanska waya- 
zan awanyakapi. Agnes Tiyo- 
w T astewin wokagege awanyaka. 
Maura Ptesanlutawin na Mary 
R. Karpewin wamnayan. 
Josephine Hintokecewin, Jose- 
phine Wiropa, Frances Uncage- 
wastewin na Ida W T iwasKa wait- 
ers. Louisa Inilaonwin, Teresa 
Wanyati-inapewin, Mary Huhu- 
otawin na Jennie Horpiwastewin 
cooks. Mary Tacanonpa tiyopa 
awanyaka. 

Hekta July hetanhan St. Mary 
okolakiciye etanhan winyan ya- 
mni tapi. 

Annie Icagewin, Aug L ... 14, ta; 
waniyetu 74. 

Elizabeth Anpetuhiyayewin, 
S?pt. 21, ta, waniyetu 75. PINE RIDGE, S..D. 
Jan. 3, 1911. 
Eyanpaha.; 

Hekta October wi kin 
el Mazatipi omniciye kin apiyapi 
heon miyeciiaotanin kta oncinpi. 
Lena itancanpi. 

Kate Huocan itancan. 
Lucy Jarvis okihe. 
T. Pretty Face mazaska awan"ka. 
Clara Matoistinma iapi awan'ka. 
Emma Ptesanvvicakte tiyopa awa. 
Alice White-wolf wokagege yuha. 
Julia KimimisKa wamnayan. 
Kate Romers, Jessie Killer, Mrs. 
Pacu na Ptesanlutawin hena 
okliklepi. Mrs. Willie Tobacco 
wayazan awanyaka. 
Jessie Wasicumata wocekiye eya. 
Mitakuyepi. lehanl omniciye 
unkitawapi kin lila onsikapi, wi- 
casa na winyan conala omniciye 
eJ skanpi, winyan na wikoskala- 
la wocekiye opa otapi, blihecapi 
omniciye ei bkanpi okihipi eyas 
upi cinpi sni, heon omniciye kin 
tanka icaga okihi sni. Lehanl 
woitancan luhapi kin lena iyu- 
skinyan omniciye el yaupi kin 
waste, nionqonpi econhan wico- 
rau waste el wowasi econqonpi 
kta iyececa. Omaka teca kin 
ico ihan owkiconze w-aste wanji- 
kji onkagapl kta iyececa.' Oma- 
ka teca kin le tanyan econqonpi 
hecel anpetu wanjini onklusnapi 
kte sni. Tokel marpiya kin ta- 
ku unkamnapi kte cin he econ- 
qonpi kte. Anpetu iyohi wiconte 
na wayaco na owihanke' wanice 
kin kiyela onyanpi. hecel anpetu 
iyohi tokel tanyan untapi kte kin 
okna unkikluwiyeyapi kte.' .He- 
cel unkiyepila uniciyapi kte. Mi- 
takuyepi, St. Mary omniciye 
ounpapi ehantans wi iyohi wakan 
woklakappi econqonpi na Yutapi 
wakan unkicupi kta iyececa ye. 
Wicoran waste kin lena econqon- 
pi sni ehantans tohani omniciye 
unkitawapi el waskuyeca waste 
icaga okihi sni. Omniciye unki- 
tawapi ni okihi sni onnagipi kin 
owoju iyececa; wicasa wan owo- 
ju tawa kin he mini wanjila icila 
on owoju tawa kin tanyan waica- 
ga heon ijehan mini kin le aka- 
stan amnitanyan, he iyecel on- 
nagipi wakan woklakapi ecela 
on waskuyeca icaga okihi; heon ohinni econqonpi kta iyecea ye. 
Untancanpi kin icila teunrilapi 
kte sni, ka unnagipi kin le on- 
tancinpi kin on ni on. heon 
unnagipi kin nakun teunrilapi 
kte. Anpetu iyohi tan can woyu- 
te tawa unqupi, na unnagipi. kin 
iyecel woyute tawa kin ijehan un- 
kicupi kta iyececa; he econqonpi 
sni ehantans unnagipi ni onoidhi 
sni. Hecel lehanl ake omaka teca 
onhipi, heon bliheunkiciyapi Kte 
na wowasi econqonpi hecel ma- 
rpiya wiconi kin untdh-lamnapi 
kte. Tona Eyanpaha iyacu'pi 
kin omniciye unkitawapi on he 
wocekiye on unyeksuyapi Kta 
uncinpi. Omaka teca w 7 ocante 
w T aste on nape ciyuzapi. 

C. CONDELARIO. heon catechists owasin sutaya 
najinpo. Cantewasteya napeci- 
yuzapi, W^akantanka el"taku oki- 
hipica sni wanica ce. Wocekiye 
on oakiksuyapi. 

Itan Stars. TUWE EYANPAHA 
wowapi qu kinhan, Rev. Father 
Jerome Hunt, O. S. B. eya ka- 
gapi kta. Eyanpaha eya kagapi 
eca Dakota wanjigji hewicakiya- 
pi, heon wowapi oyujuju awan- 
yake kin tokan wiCaqu ecee. ' John Paul nina pidaunikyapi, 
Eyanpaha mazaska zaptan on 
okiya. PINE RIDGE, S. D. 

Pahacan-wekna. etanhan St. 
Mary okolakiciye, apiyapi. 

Eva L. O. Side itancan. 
Nellie S. Fast okihe. 
Mabel Masteth wowapi kaga. 
Zona Heaspeth mazaska awan. 
Emma No Water low-an itancan. 
Nancy Fast iapi awanyaka. 
St. Mary ataya wokuje awan'ka. 
St Alary ataya owicare " 
AlattieT. Beard wapaha yuha: 
Mary No Water wokagege awan. 
Julia Iron — tiyopa awanyaka. 

Winyan kin iyecinka omniciye 
inyangkiyapi na Christmas on 
etanhan $120 00 onyusotapi na 
he onpi 232 people ahi. Na ma- 
ka teca wowiyuskin tanka unyu- 
hapi. Cante wasteya nape ci- 
yuzapi Ivan Stars. PINE RIDGE, S- D. 
Eyanpaha kin, iapi conala 
on wayaotanin, . cisi kta. 1.906 
etanhan catechist owicoran el 
wowasi ecampn na heon eya • oya- 
te om waon kin Owasin kinil mi- 
niawicakastanpi na owasin kinil 
Yutapi wakan icupi na nakun wa 
kankiciyuzapi na etan 14 yatke PORCUPINE, S. D. 
Jan. 5, 1911. 

Christmas unyuhapi na wotapi 
kagapi na can eklepi wakanyeja 
torn, hena womnaye yuha pi ca 
ecel lila oiyokipiya w-aeconpi. 

Lawrence Cross 
Geo. Thunder Hawk 
Louis. X. Moosseau 
Emily Black Bull 
El mazopiye oonkiyapi 

Le anpetu el St. Joseph na St. 
Alary. owenonpiya taku eyas can- $.8 70 
22 45 
25 00 
1.3-85 

2 75 sni oonpapi. TipF wakan wan | tewasteya Wakantanka el orlate siyutapi 50 hanska, okla'Kinyan 
26 teca unyuha,pi na omniciye ti- 
wan 70 feet long na 16 wide ca 
hecel unyuhapi na tipi wakan 
etanhan half mile bwicori wan 
waste unyuhapi na lena on Wa- 
kantanka oonkiyayi slolunkiyapi 
na leon congress wamnakiyapi. 

Ivan Scars tatanka 1. 
Peter 0:0. Side " :1 1. 
Samuel Fast " 1. 

Chas. Brave " 1. 

Oliver Heasteth $15 00 

Geo. No Water '' l 15 00 

Hehanl taku sni sni kieonpi. 
Alollie na Mary T. Beard, can- 
wopiye na hinsma kpayanpi. 
Thomas P. N. Water hanpa. 
Jennie L. Wolf 
Emma L. " " 

Annie Fast " 

Ho hecetu na wancala mnaun- 
yanpi na ake econqonpi kta na- 
ceca. Ho lecel le oyate el waon 
kin tanyan om waon, owasin na oniciye kta. wowasi econpi. Na on ake wa- 
kanyeja zaptan Christmas on. 
womnaye yuhapi kta. iye cigala 
icupi he lena epelo. Lucy Mous^ 
seau, Jennie Mousseau: lenaos 
owranjipila cekpapi hecipi, Rmi- 
ly Black Bull, Win; White Belly 
cinca. Joseph Smith cinca. Le-. 
na wi 12 wamkaya ay a in kte.^ 
Heon mitakuyepi w r ocekiye on 
wicayeksuyapi kta; 
Nape ciyuzapi. 

Taomas B. Bc'll. 

Nitakoda kin narmana waho- 
konkiya wo, taninyan yaonihan 

W T 0. Wocante sice kin hena woya- 
waste tan in sni heca. 

Icamna akisni eca hehan •an.ida- 
kena ecee. 

OiQiya wo, kinhan marpiya kin 


JANUARY 15. 1911. BRITTON, S. D. 
Dec. 16th 1910. 

From Sisseton Agency. 

A Missionary from Crow 
Greek visits Catholic Indians of 
Sisseton. 

At the invitation of the priest 
in charge of the Sissetons, the 
catholic Indians of these parts 
were spiritually favored by a vis- 
it from Rev. Ambrose Mattingly, 
O. S. B. of the Crow Creek 
Agency. 

As the holy season of Christ- 
mas approaches the Catholic 
heart instinctively seeks a closer 
and a more intimate union with 
the Christ-Child' by a more com- 
plete turning away from the vain 
foolish deceitful and sinful ways 
of this world in order to give i 

itself more unreservedly to its 

i 
Creator, preserver, consolor and: 

portion for time and eternity. 

The ordinary way to set the j 

house of the soul in order and , 

i 

to establish a more inviting 
dwelling place : for the Christ- 
Child at His coming is by means 
of a good humble earnest and 
sincere confession of our sins 

with a firm resolve to offend God 

i 
no more. ; 

Seriously mindful of these great 
significant facts, the humble pas- 
tor, wishing his good Indians to 
enjoy privileges and opportuni- 
ties equal to the very best afford- 
ed the most spiritually favored 
souls of his widely scattered flock, 
has importuned Crow Creeks 
zesious Missionary to come to 
his aid and offer his Indians the 
extraordinary opportunity of con- 
fessing with greater facility in 
their own language. To this re- 
quest the good Father Ambrose 
with apostolic zeal acquiesced 
and the pastor is glad to take 
this opportunity in behalf of his 
good Indians to thank Father 
Ambrose for the spiritual joy he 
has been the instrument of bring- 
ing into their hearts in the very 
substantial way he has helped 
them to make their Christmas a 
real Christmas in spirit and in 
truth for disincumbered of sin 
they are better able to receive 
abundantly of the heavenly bless- 
ings the Christ- Child come to 
bring and leave with every de- 
vout Catholic christian soul. It is our intention in the early 
summer to have a mission for 
our Sisseton Indians when we 
can invite them to pause from 
more active labors in order to 
give a few days quite exclusively 
to God and to the important af- 
fairs of their souls and we earn- 
estly request the readers of this 
paper to pray fervently that Al- 
mighty God may bless this work 
in a way that will mean much 
for the spiritual welfare of the 
Indians 

It is not an uncommon thing 
for us while going about our 
pastoral duties among the In- 
dians to find some who have 
been baptized and instructed by 
such saintly Missionaries as 
Bishop Marty and Monsignor 
Ravaux of holy and blessed 
memory, who have not only for- 
gotten their sacred duties as de- 
vout Catholics but who have wan- 
dered from God and righteous- 
ness. Some have allied them 
selves with such as tolerate, if 
indeed they do not permit, the 
most scandelous divorse pro- 
ceedings contrary alike to the 
spirit and the letter of the holy 
scriptures while others have 
drifted woefully into that Godless 
indifference and frigid atheism 
of some foolish white people who 
have completely ignored that 
most important of all facts that 
they were created to know, love 
and serve God as the one and 
only condition whereby they 
may be happy for eternity. Let 
all pray that God and His holy 
church may come unto its own. 
Sincerely 

Bdw. M. Loftus. KYLE, S. D. Nov. 29, 1910. 
Dear Readers. 

Here are the officers 
of St. Joseph's society at the 3 
mile Creek, S. D. to hold offices 
for a term of 12 months. 

Ambrose Hernandez president. 
Louis Bullhead vice- president. 
Raymond Hernadez secretary. 
George Cloud Shield treasurer. 
Frank Beyannis Chairman. 
Louis Bullhead chap. 
St. Joseph and St. Mary's nurses. 
Valentine Hernadez banner cari- 
er. Jos Red Coyote door keeper. 
Florence Hernadez chief Aug. Peter Chief Eagle second 
James Bisnette third 

ST. MARY'S SOCIETY. 

Sophie Galligo president. 
Louisa Beyanis vice president. 
Susie Besnette secretary. 
Grace Galligo treasurer. 
Agnes Eagle Horn Chairman. 
Susie Besnette, chap, 
St. Jos. and St. Mary's nurses. 
Katie Cloudshield banner carier. 
Annie Red Coyote door keeper. 
Soph. Hernandez care of sewing. 
Annie Hernandez chief aug. 
Grace Galligo second 

Kate Cloud Shield third 
Susie Besnette fourth 

Dear friends, this is a society 
we started about three years ago, 
it* small, but we are improving 
right along. But one thing we 
need very much: it is a meeting 
house, but with the help of God 
I hope we'll have one soon. So 
friends, remember us all in your 
prayers. 

Ray^ B. Hernandez. 

SPRING CREEK, S. D. 
Oct. 16, hehan St. Mary oko- 
lena apiiciyapi na tanye rci iklu- 
stanpe. 

Louis Douville itancan. 
Annie Frightened okihe. 
Armenia Douville wowapi kaga. 
Mollie V ; Londry mazaska awan. 
Julia See Red wokagege awan. 
Annie Little, wicokuje awan'ka. 
Annie Fighting Bear wiyokihe 
yuha. Victoria Douville wamna- 
ye. Agnes Coffee, Josephine. 
Douville, okliklepi. 
Josephine Head iapi awanyaka. 
Mrs Brown tiyopa awanyaiia. 

Mitakuyepi, lena Spring Creek 
omniciye el Wakantanka wowasi 
ecakicunpi kta, lila icante waste 
yerci caje kikpazo se. Na eya 
mitakuyepi, tokerci taku slolwa- 
ye sni tka, Wakantanka taisla- 
yatan un kin klonicapi kin wa- 
ste kecanmin rce. Na catkaya- 
tan tuwa niyutitan esa eleyaton- 
we ehantans canku tawa kin ya- 
nunni kte ca he kiksuye rci su- 
taya naunjinpi ehantans, Ate 
unyanpi marpiyata yanke cin 
caje kin on unkikikcupi kta. Ho 
eca mitakuyepi, le tona lawapi 
kin iyuskinye rci cante wasteye 
rci nape ciyuzape 

Armenia Douville. Rosebud, Little White Rivtr 
Dist. S. D. Nov. 6, 1910, 

Makazita Ciqala el 'St. Mary 
omniciye wan unqonpi qon u i 
ake nom Wakantanka wowosi 
ecaonkiconpi kta on oitancan 
lena wicayustanpi. 

Agatha Bordeaux itancan. 
Katie Red Eyes okihe. 
Martha Bordeaux wowapi kaga. 
Mary Standingelk mazaska awa. 
Sarah Bordeaux wiyokihe yuha. 
Alice White Feather iapi awan. 
Mary Poorman tiyopa awanyaka. 
Sarah Bordeaux wokagege awan. 
Emma Bordeaux "na Emma Prue 
wicokuje awanyakain. 
Mary A. Bordeaux, Annie With 
Horn, Lucy Thompson, Ellen 
Standing Elk, Mary J. Bordeaux, 
Katie White Bear ogliglepi. 
Susie Poorman wokagege wa- 
mnayan. Annie Arm Xmas wa- 
mnayan. 

Tona St. Mary's henicapi qon 
hena wocekiye ehapi can unye- 
ksuyapi kta wacin ye. Nape 
ciyuzape. 

Martha Bordeaux. HARDINGROVE, S. D. 
St. Leo Church, Nov. 9, 1910. 
Mitakolapi. 

St. Joseph omniciye 
itancanpi kin. 

Paul Bull Eagle itancan. 
Chas Takes the horse okihe. 
Frank Patterson mazaska awan. 
Henry Jackson wowapi kaga. 
Ed Lyman wayazan awanyaka. 
Leon Holy wapaha yuha. 
Chas Little Crow iapi awanyaka. 
Leo Little Crow tiyopa 
Frank Patterson wacekiye, 
Carl Jackson, Geo. Little Crow 
wikliklapi. 
ST. MARY OKOLAKICIYE. 

Eliza Bull Eagle itancan. 
Agnes Lyman okihe. 
Louisa. Bull Eagle mazaska awa. 
Nellie Patterson wayazan awan. 
Frances J ackson wowapi kaga. 
Frances Leo wokagege awan'ka. 
Mary L. Crow wamnayan. 
Rose Holy wayazan awanyaka. 
Lena Takes the horse iapi awan. 
Tawacinwastewin tiyopa awan. 

St. Leo tipiwakan el wicasa 
conala lei unpi heon lena oyasm 
wicoran num yuhapi. Tka wico- 
ran waste kin elrtanipiawicake- 
han wiconi canku kin he oknayan 
wicasa na winyan oyasin wobli- JANUARY 15. 1911. heca on rtanipi kin on cante un- 
wastepi mitakuyepi. Onkokibi- 
pi yunkan s maka akanl wicoran 
wokhagaga hena irpeunyanpi na 
h .>kiiyoqopa cante kiyapi iyecel 
WaKantanKa tokiconze Kin onki- 
capi ni ecarimi yelo mitakuyepi. 
lac; a wowapi wakan el hecel on- 
ko dyakapi; neon oyasin wo\sra- 
cmye kin el sutayanaunjmpi kta 
lyecetu- nakun St. Leotipiwakan 
el So. Joseph okaspe onpi kin el 
committee nom onpi kta wicayu- 
scanpi: Paul Bull Eagle, Frank 
Patterson hena epi. St. Joseph 
timizaska taninyaa lena yanke 
$2-3 -.00; na St. Mary tamazaska 
ins $% -00. Iho, lena nayaronpi 
uaciapi. Tona Eyanpaha lawapi 
kin nape ciyuzapi. 

P. W. Patterson. Eyanpaha Kola. 

Sunksapapaha 
omniciye teca eya caje blate qon 
hekta omaka teca qonhan teca 
kta sni selececa, yunkanlehantu 
kin Oct. 22 hehan omniciye api- 
yapi, yunkan wicasa wanjigji na 
winyan wanjigji tuweni St. Jo- 
seph na St. Mary woitancan yu- 
hapi sni heca itancan ewicakna- 
kapi yunkan wicoie wanji weksu- 
ye. Wicasa wan woju kta ca 
maka tannin wan yublu kte na- 
kun maka teca wan yublu kte 
canke makiyublu ihupa kin oyu- 
spin kta canke pte wakicaske 
iKoyakiyin kte na ins esas sunk- 
akicaske i?in aiyarpekiyin kte 
na makiyublu wan, ikoyaKyinkte 
he icunhan wicasa wanji el u kte 
kin ekta etonwin kte kin maka 
kia sicaya klubluyin kte. Ho 
taJf.u oju kin iyuha tanyan 
hmapin kte. Kin kal ipawer 
etonwe hel canrlora sica etan hi- 
napin kte kin wanklakin kte. 
Na maka teca wan yublu kin el 
taii.u eknake cin hinape cin ecela 
toy a yankin kte. Ho iyece] 
omniciye itancan teca eya 1 ta wi- 
coran kin ihupa kin oyuspapi na 
tanyan awanyakapi kin hececa 
kin wicasa Avanji teca mniaka- 
s^anpi kamnapi kte; hececa Kin 
maka yublupi kin wakmiza wan 
e^nakapi kin ena totoya hinape 
cm he iyecel wicasa teca wica'Ka- 
m^api kte. St. Joseph na St. 
ld.-a.ry itancan iyotakapi kin hena 
A.ctKe lo. Lehantu kin wicasa na 
wmyan eya itancanpi. 

milayatapika waceKiya wicasa. 
Yatankaonjinca itancan. 
Vizihankpayan okihe. 
kjnkawakuwa wowapi kaga. 
Ceidyapi mazaska awanyaka. Ho hula iapi awanyaka. 

Nawicikicijin tiyopa awanyaka. 

Wimnasni wowapi yaha. 

Ikmuti'anska, Klesira okliklepi. 

Itunkasanmato na Akesakowin 

wayazan awanyakapi. 

Zitkalaluta na Matowanyake 

waKpamnipi. 

A'kliia naNupakte wicarapi awa. 
WINYAN OKOLAKICIYE. 
Wiciyuskinwin itancan. 

Kokiiwin okihe. 

Sapaaklewin wowapi kaga. 

Tacankleskawin mazaska awan. 

Fiosie Ply wowapi yuha. 

Akicinktewin na Oturanla waya 

zan awanyakapi. 

Winyan hanska tiyopa awan'ka. 

Wayakaakliwin wakpamni. 

Apela na Akuwin wokagegeawa. 
Mitakolapi, woka-ncr n teca yu- 

hapi Kin lena wicasa woju kta ca 

pteakicaske na sunkicaska iko- 
yakyin na makiyublu ihupa oyu- 

spin kta key a woblake lo. Maka 
yublu kin on maka teca na on 
maka tannin yublu kta keya 
oblakelo. He icnnban wicasa el 
u canke ekta etonwin na sicaya 
klubluya kepelo. Yunkan onma 
ipawer etonwe cin canrlora el 
hinapin kta kepe lo; na onma ta- 
ku oju kinhan tanyan toya yanka 
kepelo. Ho iyecel lehanl omni- 
ciye itancan teca iyotakapi kin 
lena okolakiciye ta wicoran yus 
iyotakapi kepelo. Hececa kin 
wicasa teca kamnapi owoju wan 
el enana hinape cin he iyecel 
Wicasa teca kamnapi kta kepelo. 
Na hekta omniciye tanka wan el 
wicasawakan wanji teca unyuha- 
pi kta wocekiye okna iwowakla- 
ke. Yunkan wana okihi seca on 
lila icante mawaste 1 . Wicasawa- 
kan wanjila unyuhapi na tipiwa- 
kan topakiya awanyankn na ne- 
on wanji okiyin kta icewakiye, 
yunkan onkokihipi na heon ican- 
te mawaste kepelo. 
Nitakolapi 
M auku s Tat ax kaon jinc a . Mary Tajilutawin iapi awanyaka. 
Agatha Tallman, Julia Calico 
Pace, Hinhanlutawin, Gertie W. 
P. Tail, Lucy White Blanket, na 
Maggie T. Hawk, ogliglepi. 
Laura D. Iyott wayazan awan. 
Wakantanka towaste on nape 
ciyuzape. 

Gertie W. P. Tail. LITTLE WHITE RIVER, 
Rosebud, S. D. Nov. 1910. 

Month of Little White Rivpr 
qel St. Mary omniciye unpi kin 
apiiciyapi na lena oitancan wica- 
yustanpi. 

Sophie Situpiska itancan. 
Emma Toka-oyuspa okihe. 
Mary Tiglakesnawin mazaska 
awanyaka. Gertie White P. 
Tail wowapi kaga. Maggie T. 
Hawk wiyokihe aya. Laura D. 
Iyott wocekiye eya. Annie W. 
P. Tail wokagege awanyaka. ST. FRANCIS, S. D. 
Dec. 26, 1910. 
Eyanpaha. 

Mitakola taku wici- 
yongin kta wacin. Cheyenne 
River Agency, el July 17, con- 
gress wostanpi kin he South Da- 
kota itimahel oyanke ecekce St. 
Joseph okolakiciye onpi iyohi 
committee nomb ecee onpi kta 
eyapi kin hee. September wi kin 
el Eyanpaha el oyake cin he le- 
cala St. Francis Mission el omni- 
ciye unqunpi kin he iwounglaka- 
pi na heca unkagapi iyececa ke- 
pe; qeyas omniciye itancan kin 
tanyan okarnige sni keye. na to- 
ketu tanin sni heon wancak ici- 
yongin kta kepe. Heon tuwa 
wacajeyatapi kin he toka kaga 
hecin yuieskaya oyaka wacin. 
Nakun woyustan kin le Bishop 
yusuta hecinhan henaos icimon- 
ge lo. Nitakola 

Laban J. White. LEAVENWORTH Dec. 25, MO. 
Box 7. Kansas. 
Mitakodapi. 

Tona Sinasapa oya- 
papi kin. St. Joseph qa St. Mary 
OKodakiciye oyapapi, ito taku 
wanji epe kta wacin. Eya hekta 
Eyanpaha kin en decen blawa: 
Tuwa kaesta Eyanpaha kin en 
ohdake kta iyececa keya. Heon 
mis tohinni Eyanpaha kin en wo- 
wahdake sni, clehan ito iapi to- 
nana epe kta wacin kin he Eyan- 
paha wotanin wowapi kagapi kin 
he mazaska iyusoya on iyopta 
keya Joseph Matohi wohdaka. 
Eya wasicun ekta w r otanin wo- 
wowapi obe ota, qa nakun ota 
opetoo. eciyatanhan kitanna te- 
rika iyawapi cee; tuka wasicun 
kin wanakironronpi ke, nakaas 
wotanin w^owapi tonakiyaken 
opetonpi qa taku owicoran oya- 
te en wanke cin ohinni naronpi 
cee; unkan unkis Dakota oyate 
en dehan wotanin w^owapi kagapi 
qa oyanke ecekce wocekiye owi- 
coran qa nakun ikce wotanin kin 
hena icitehan onqonpi esta ana- 
kiciron unyakonpi. Ho heon 
Eyanpaha iyacupi owas, qais to- na nahanr iyacupi kin ito omaka 
teca kin detanhan bdiheunkici- 
yapi qa f Eyanpaha kinounkiyapi 
kta iyececa, wokajuju tonana qa 
owasagton kedo. Hecen tokata- 
kiya ake oyanke ecekce okoda- 
kiciye owicoran qa nakun ikce 
| wotauin ko naronunqonpi kte. 
I Tosta tanyan yahdajujupi kin- 
J han Eyanpaha kin yatipi ekta i 
kte qa tokatakiya token nihduhe 
kinhan ninagi ni kte kin hena 
oniciyake kte. Mis hecen bda- 
! wa qa owakarnige kin hecen nis 
eya iyecen oyaKarnigapi kta 
ecanmi. Mis eya Eyanpaha kin 
ohinni iwacu, qa dehan Eyanpa- 
ha kin mazaska zaptan on owa- 
kiye kte, hena on wote kte. He- 
cen ake tokatakiya oyanke ece- 
kce bdihenya wotanin waste oni- 
ciyakapi kte. Taku wan rtani- 
kiyapi ca woqupi ca, hecen tan- 
yan bdihenya taku owas en tan- 
yan skan cee. Eya mis okoda- 
kiciye hen ow r ape sni tka ohinni 
Eyanpaha en mahi qa taku owas 
wowicake heca omakiyake kin 
heon mis iyuskinyan owakiye. 
Eya okodakiciye hematanhan 
sni esta; taku wakan wanjina ce- 
'unkiyapi hecen wicaw T ada. 

Tona sinasapa oyapapi owas 
miyeksuyapi w T acin. Micante on 
nape ciyuzapi. Nitakodapi 

John S. Paul. RINGTHUNDER, ROSEBUD, 
S. D. Dec. 29, 1910. 

Christmas wasteste unyuhapi, 
$81-25 wamnayanpi na wohanpi, 
na winapiskanye on unyusotapi. 

Louis Bull Eye mazaska 10 
w'carapi icipaw T ega tanka wicasa 
kagapi kin on kajuju. 

Wicasa winyan ko 33 wakan 
woklakapi na Yutapiwakan iciipi. 

Nahanrci tipi wakan unyuhapi 
sni tka lecala unyuhapi kta; wa- 
na canblaska hunrh toksupi. 

Helen Bull Eye. - Dec. 6, 1910. 
Little White River St Joseph 
omniciye apiyapi oitancan owe- 
cihan. 

Justin Situpiska itancan. 
Charging Elk okihe. 
Paul Tall Mandan mazaska awa. 
Jos. White Buffalo wowapi kaga. 
wayazan awan. 
'" lowan itancan. 
Alex Turninghawk w T iyokihe aya. 
Wanblihuna iapi awanyaka. 
Alex Turninghawk, Jesse Iyott, 
Oswald Redeagle, Paul Tallman. 
Joseph Runnigbear, Ed. Charg- 
ing Elk ogliglepi. 

Jos. W. Buffalo.